vydavateľstvo Skalná ruža / knihy mimo edície

Prázdny

Erik Jakub Groch, Mila Haugová, Daniel Hevier, Igor Hochel, Karol Chmel, Rudolf Jurolek, Ivan Kadlečík, Juraj Kuniak, Anna Ondrejková, Dana Podracká a Ján Zambor

Mávnutie krídel. 42 slovenských haiku

 

Mávnutie krídel vzniklo ako spontánne priateľské podujatie generačne príbuzných autorov, ktorí by sa pravdepodobne inak nestretli, ale pri haiku sa im to podarilo. Pozvanie medzi nich prijal majster tejto formy Ivan Kadlečík ako guru. K pôvabu knižky prispel výtvarný sprievod Jána Kudličku a decentná grafická úprava Pavla Chomu. Mila Haugová sa vyjadrila: „Toto naše voľné zoskupenie je vo výsledku ako spoločný odliatok haiku. Čítala som si to veľakrát a úprimne neviem dať prednosť nikomu. Nemci to volajú Kopf bei Kopf rennen ––– keď ušľachtilé kone bežia hlava pri hlave – vyhrala kniha.“

Bronislava Volková
Z druhej strany duše

 

Bronislava Volková je exilová česká poetka, emeritná profesorka na Indiana University v americkom Bloomingtone, kde na katedre slavistiky viedla tridsať rokov bohemistiku. V súčasnosti žije striedavo v USA a v Prahe. Výber z jej tvorby v preklade Ondreja Kalamára zaujme hravosťou formy i jazyka a ľahkosťou, s akou dokáže previazať jednotlivé metafory do básnického celku. Výsledné obrazy predstavujú galériu umeleckých koláží, zátiší, miestami v surrealistickom až metafyzickom vyznení. Básne zo staršieho exilového obdobia sú jemne nostalgické, miestami melancholické, vzdávajú hold prostredníctvom naturálno-panoramatických metafor vzdialenej pôvodnej domovine. V neskoršom období sú viac reflexívne, jemne karikujú či ironizujú rôzne životné i vzťahové sféry, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Napriek tomu stále z nich cítiť vánok nádeje: kto hľadá, nájde a bude aj nájdený.

Juraj Kuniak & Ján Kudlička
Lamium album

 

Autorská spolupráca maliara Jána Kudličku a básnika Juraja Kuniaka prebieha už niekoľko rokov. V knihe Lamium album básnik a výtvarník objavujú tému piety. Štvorjazyčné slovensko-poľsko-nemecko-anglické vydanie napĺňa podobu reprezentatívneho kultúrneho artefaktu. Predslov napísal Daniel Hevier. Na prekladoch sa podieľali Franciszek Nastulczyk (poľský), Slávka Rude-Porubská (nemecký) a John Minahane (anglický jazyk).

Juraj Kuniak & Ján Kudlička
Rosa mystica

 

Mariánsky motív, ktorý tvorí platformu knihy Rosa mystica, je dvojičkou ku knihe Lamium album s témou piety. Cyklus siedmich básní s reflexívnym komentárom Mily Haugovej je preložený do poľského (Franciszek Nastulczyk), nemeckého (Slávka Rude-Porubská) a anglického jazyka (John Minahane). Vizuálna, k básnickému textu rovnocenná zložka, je zastúpená 33 stranami Kudličkových kresieb z cyklu Madony (2014 – 2016). Monografiu zjednocuje snaha o subtílnosť výrazu, ktorá v modernom umení zastupuje explicitné spirituálne obrazy.

Mila Haugová & Ján Kudlička
Paradiso (Ricordare)

 

... lebo vždy prídeš, láska,
a hniezdiš v mojom srdci
ako na jar vtáci v hĺbke
korún stromov...

Mila Haugová a Ján Kudlička vytvorili emotívne silnú knihu, ktorá sa nedá prehliadnuť. Dvanásť básní o láske (raji a rozpomínaní naň) poetky zo slovenského juhu a výtvarný sprievod výtvarníka zo slovenského severu sa stretli v šťastnom vyznení. Osobitý výraz každého z umeleckej dvojice je zreteľný, jeden obohacuje druhého a vydarený spoločný čin povyšuje opus na reprezentatívne umelecké dielo, ktoré môže byť ozdobou každej knižnice.

 

Marián Kováč & Juraj Kuniak
Dhaulágirí – Biela hora

 

Prvý zväzok knižného súboru Nepálsky diptych, ktorý graficky pripravil Peter Ďurík. Veľkolepé zábery prírody fotografa Mariána Kováča sa prelínajú s básnickou reportážou Juraja Kuniaka. Na odľahlých miestach, ďaleko od civilizácie, spoznávate krajinu, ľudí v nej, ale aj seba. Nejde o žiadnu oddychovú prechádzku, podujať sa na takúto cestu vyžaduje tak fyzické ako aj psychické odhodlanie.

 

Marián Kováč & Juraj Kuniak
Makalu – Čierny obor

 

Druhý zväzok exkluzívneho knižného súboru Nepálsky diptych, plného nádherných fotografií z náročných nepálskych trekov, ktoré patria k tým najkrajším v Himalájach. Treking je fyzicky náročná turistika. Pôvod výrazu je v anglickom slove „trekking“. Prekladá sa ako putovanie, voľné preklady sú dobrodružná cesta, dlhá cesta alebo namáhavá cesta. Aktérov spája príbeh, ktorý pokračuje z prvej knihy do druhej. Obraz a text sa navzájom podporujú. Zážitky sprevádzajú emócie, nad všetko vyniká nevšedné dobrodružstvo.

Marián Reisel
Popamäti

 

Zbierka Popamäti má bilančný charakter. Marián Reisel (nar. 1951) sa ňou pripomína po dvoch zbierkach: Odpoveď (1986) a Po pýtaní (1995) v kontexte životného jubilea. Venovanie deťom určuje základný tón – sumuje prežité, vnútorne vybojované a hodnotovo vyčírené – s nádejou, že stopa ľudskej bytosti z konkrétneho historického času zostane, jej hlas bude rezonovať aj v čase individuálneho nebytia. Zbierka je členená do šiestich oddielov s náznakom motivických hniezd (predkovia, dejiny, žena, ja, poézia, symbióza života a smrti). Cesta v čase je zároveň záznamom o meniacom sa jazyku tvorby. Autor osciluje medzi viazaným veršom s vysokými významovými polohami a tendenciou k vecnosti, ironickému odľahčeniu. Odkazmi na kontext tvorby dobovo významných básnikov (L. Novomeský, M. Válek, J. Ondruš, M. Rúfus, K. Chmel) sa Marián Reisel pripomína aj ako dôležitá postava kultúrneho života – bývalý redaktor časopisov Dotyky, Kultúrny život, Tvorba T, Fragment K.

 

Ján Kudlička
Denníky

 

Denníky Jána Kudličku majú povahu nielen geografického cestopisu, ale i vrstvenej reflexie sýtenej vnímavým okom umelca-maliara. Tri desaťročia strávené príležitostným pozorovaním miest a krajín troch kontinentov (Praha, Viedeň, Berlín, Londýn, Petrohrad, New York, Toronto, Egypt, Taliansko, Alpy), ich sebevlastného toposu a kultúrneho diania, prinášajú okrem cestovateľských itinerárov najmä prenikavé postrehy smerom k miestnej etnografii a architektúre, akcentované optikou línií a farieb. Žánrovo sa kniha pohybuje medzi príbehovým fragmentom, reportážnou črtou, vecným či impresívnym opisom, privátnym záznamom, umeleckou fotografiou a úvahou. Denníky nenásilne dopĺňajú skorší autorov projekt s lyricko-výtvarnou črtou – Atmosféry (2019), no poskytujú i užitočný materiál k „čítaniu“ Kudličkovej maliarskej tvorby.

Mila Haugová & Ján Kudlička
Isola Sacra

 

Koncept knihy Isola Sacra nadväzuje na básnicko-výtvarný cyklus Paradiso (Ricordare) (2017) tej istej autorskej dvojice – Mila Haugová, Ján Kudlička. Príhovor k partnerovi, ktorý tvorí aj tu základnú kompozičnú niť, tematizuje medzičas pred nutnosťou „prekročiť more“ – „na druhú stranu“. Nový cyklus básní sa motivicky opiera o motív mora, zalievajúceho prah domu a postupne celý dom. Pohyb dvojice po morskom dne smerujúcej k "pra-svetlu" variuje Haugovej estetiku miznutia z predchádzajúcej zbierky. Poetka vrství strach zo „záhadného času temného hrozivého oceánu ktorého hranice // pozná len Boh“ s dôverou v záchranu, v obraznosti sa opierajúcu o príbeh Noemovej archy či „malého dievčatka v košíku“ vytiahnutého na bezpečný breh. Haugovej odvahu nazerať na hranice ľudského bytia spája sila existenciálnej výpovede a zároveň prenikavého básnického jazyka.