vyšlo

Peter Cibo

Apnoe


Lyrický debut rodáka z Liptovského Mikuláša (ročník 1981), ktorý básnicky vyrastal pod „krjelami“ Ivana Laučíka a Anny Ondrejkovej. V jeho poézii sa jazyk tradície synteticky mieša s jazykom nových technológií, tradičná obraznosť so sviežou vizuálnosťou digitalizovanej súčasnosti. (Na VŠVU v Bratislave vyštudoval odbor vizuálne umenie.) Dosiaľ publikoval v časopisoch Weles, Dotyky, Romboid a Krjela. Kniha, ktorá v Skalnej ruži vychádza ako prvý zväzok edície Solitudo, je ilustrovaná kresbami Svetlany Fialovej.

Igor Hochel

Muž na peróne


Igor Hochel predstavuje neprehliadnuteľný hlas súčasnej slovenskej lyrickej tvorby. Po ôsmich rokoch prichádza so svojou novou, v poradí šiestou samostatnou zbierkou básní. Jeho poézia je často charakterizovaná ako reflexívna s intelektuálnym úsilím o postihnutie skutočnosti. Nechýba jej vynachádzavosť a dôvtip, hlavne v pointách. V zbierke Muž na peróne sa Hochelova poézia vyčírila takmer až do „vecných zvukov / pred večnosťou“. Jeho básne pôsobia čisto nielen spôsobom zápisu (krátke verše a strofy), ale aj úsporným výrazom a neskaleným videním sveta. Muža na peróne sprevádzajú perové kresby košického výtvarníka Alexandra Bugana.

Peter Prokopec

Život vrazený do chrbta


Druhá básnická zbierka Petra Prokopca, ktorý bol za svoj básnický debut Nullae (2014) ocenený prémiou Ceny Ivana Kraska.
Ide o premýšľavého autora, ktorý pomerne nenápadnou a mierne eliptickou formou výpovede uvažuje o základných otázkach života a sveta. O „veľkých“ témach však premýšľa „malými“, jednoduchými slovami. Volí si úsporný, takmer vecný jazyk a opiera sa o silu jasnej, no v prekvapivých súvislostiach nasvietenej myšlienky alebo niekedy len faktickej konštatácie. Svojím objavným, často skeptickým pohľadom na svet dokáže narušiť zabehané stereotypy vnímania a myslenia a podnietiť tak k hlbšiemu prežívaniu každodennej skutočnosti. Atmosféru knihy dotvárajú ilustrácie Jána Kurinca.

Ján Kudlička

Atmosféry


Ján Kudlička je maliar, sochár a vysokoškolský pedagóg, no kniha Atmosféry, ktorá je výsledkom desaťročie trvajúceho autorovho konceptu, odhaľuje dispozíciu maliara uveriteľne koexistovať vo sfére výtvarného i slovesného prejavu. Kudlička má nadanie nepolarizovať, súčinne oceniť aj zdanlivo protikladné javy. V jeho svete má samozrejmé miesto pokojná rustikálna krajina i rušná mestská kaviareň, asketický hornatý Liptov aj farbami hýriace prímorské Benátky, galéria i chrám. Za týmto otvoreným, láskavým prístupom možno vnímať odovzdanosť životu v jeho neredukovateľnej, obohacujúcej pestrosti. Kniha Atmosféry, komponovaná ako zbierka impresívnych lyrických textov, túto osobitú autorovu črtu potvrdzuje.

Ron Winkler

Prospekt


Ron Winkler sa narodil v roku 1973 v Jene, žije v Berlíne. Píše predovšetkým poéziu. Aktívne sa venuje umeleckému prekladu s dôrazom na súčasnú americkú poéziu. Slovenský výber v preklade Nóry Ružičkovej reprezentuje autorovu básnickú 
tvorbu v rozpätí od jeho debutu ojedinele chodci (2004) po najnovšiu zbierku Pohľadnice z území (2017). Winklerova poézia presvedčivo a naliehavo stvárňuje najaktuálnejšie fenomény dnešnej doby – fragmentáciu a virtualizáciu skutočnosti. Autor testuje flexibilitu jazyka, rozrušuje homogénnosť poetického rukopisu prostredníctvom slov a slovných spojení z neumeleckých oblastí, vytvára neologizmy a posúva idiomatické väzby smerom k fantasknému a grotesknému výrazu.

Ján Zambor

Brána


V novej zbierke autor prichádza so silnejúcimi existenciálnymi rozmermi a s novými tematickými a výrazovými polohami. Popri zreteľnom skúsenostnom východisku ju charakterizuje akcent na stavebnosť básne a širšia výrazová škála tvorivo korešpondujúca s jeho prekladovým a literárnovedným poznávaním poézie.
Autor ponúka predovšetkým výpoveď o situácii, o správaní človeka i o úsilí položeniu čeliť. Zamborova nežnosť voči faune i flóre je podobou ekologickej lásky. Návrat k možnému prapočiatku nesie v sebe katarziu sebapoznávania básnika. Jednou z najexistenciálnejších básní zbierky je Poučný príbeh o blúdení, vademékum autora, podľa ktorého kto nájde cestu, ktorou prišiel, vstupuje do vyššej formy slobody.

 

Róbert Gál

Traktát

 

Róbert Gál je aforista, filozof a prozaik, narodený v Bratislave a žijúci v Čechách (viac na www.robert-gal.com). Jeho najnovšia kniha Traktát je voľne inšpirovaná myslením Ludwiga Wittgensteina, ktorého  Logicko-filozofický traktát vyšiel presne pred sto rokmi.

Vyšlo aj ako audiokniha: https://www.audiolibrix.com/cs/Directory/Book/12320/Audiokniha-Traktat-Robert-Gal

 

 

 

Prázdny

pripravujeme

Prázdny
Prázdny
Prázdny